Privacy Policy

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik, Virtual Naomi, je uit op welke wijze ik jouw persoons-gegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.


Virtual Naomi hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Virtual Naomi en jou, als (potentiële) klant. 

Wie ben ik?

 

Virtual Naomi, gevestigd te Watermolendreef 29, 9100 Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen België met ondernemingsnummer BE0751794144 en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Watermolendreef 29, 9100 Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen België
 • Per e-mail: [email protected]

 

 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Wachtwoorden en gebruikersnamen.

Wachtwoorden worden in Lastpass opgeslagen, gegevens voor administratie in de facturatietool Yuki. E-mailadressen waarmee jij je hebt ingeschreven zullen opgeslagen zijn in de e-mail service provider.

Via de website noch dienst heeft Virtual Naomi de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Virtual Naomi neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

 1. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Virtual Naomi het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. opstellen overeenkomst, facturatie, communicatie, uitsturen e-mails, contractbeheer, klantenanalyse, de technische en administratieve ondersteuning zelf).

Wachtwoorden worden opgeslagen om in de systemen te werken van jou, als klant.

Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Virtual Naomi.

 1. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Inloggegevens worden bewaard zolang de opdracht/samenwerking duurt, net als de overige gegevens die louter verzameld werden met het oog op het uitvoeren van de opdracht. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Administratiegegevens in het algemeen staan voor altijd in Yuki, tenzij jij een aanvraag om verwijdering doet. E-mailadressen die middels eigen inschrijving werden bezorgd blijven bewaard tot jij je weer uitschrijft.

Gegevens, bv. degene die na de opdracht nog voor marketingdoeleinden worden gebruikt, die jij verwijderd wilt zien, kan je doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

 1. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Virtual Naomi is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van Lastpass, Yuki en de e-mail service provider.

 1. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Indien dit toch strikt noodzakelijk zou zijn om de opdracht voor de klant goed te kunnen uitvoeren, zou dit eventueel wel kunnen na akkoord van de klant zelf. Het is  daarnaast eventueel mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 1. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met Virtual Naomi. Binnen een termijn van 10 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 1. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail ([email protected]) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

 1. Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  DATUM.

Virtual Naomi behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Sint-Niklaas zijn exclusief bevoegd.